CLO_009: Shopping I

Episode of: CLO Level 1 Lessons

< Back to CLO Level 1 Lessons
May 27, 201413m
51
CLO_009: Shopping I
May 27 '1413m
Play Episode

In this lesson you will learn: Numbers Zhe4ge Na4ge Duo1 shao3 qian2? Zhe4ge4 wu3shi2 kuai4 qian2 Kuai4 Yuan2 Mei3jin1 Ren2min2bi4 Liang3 bai3 wu3shi2 kuai4 Qi1qian1 san1bai3 er4shi2 kuai4 Jiu3shi2yi1 kuai4 Tai4 gui4 le Ke3yi3 pian2yi2 yi1dian3 ma? Yao4 Wo3 yao4 zhe4ge4 Wo3 yao4 liang3ge4 Wu3 ge4 Gei3 ni3 yi1 bai3 kuai4 Tones Zhège Nàge Duō […]

The post CLO_009: Shopping I appeared first on Chinese Learn Online.

0:00 / 0:00