چراغ و دریچه – قسمت ششم – پیام رضوان ۲۰۱۸- بخش اول

Episode of: Cheragh O Daricheh | پادکست چراغ و دریچه

< Back to Cheragh O Daricheh | پادکست چراغ و دریچه
Apr 25, 202011m
6
چراغ و دریچه – قسمت ششم – پیام رضوان ۲۰۱۸- بخش اول
Apr 2511m
Play Episode

در ششمین قسمت از پادکست چراغ و دریچه صحبت در مورد پیام رضوان ۲۰۱۸ را آغاز می کنیم. این پیام در حالی به دست ما رسید که ما جشن های دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاء الله را پشت سر گذاشته بودیم و در این پیام با چشم اندازی پر شکوه رو به رو می شویم که دست آوردهای شگفت انگیز و شادی آفرین آن جشن ها را به نمایش می گذارد. بیت العدل اعظم به صراحت بیان می کنند که بعد از پشت سر گذاشتن این واقعه تاریخی، جامعه بهائی، جامعه ای شده است به مراتب آگاه تر نسبت به وظایف روحانی خویش. ضمن این که در این بزرگ داشت فقط بهائی ها نبودند که نام حضرت بهاء الله را گرامی داشتند بلکه این اتفاق ورای جامعه بهائی اتفاق افتاد، حتی در کشورهایی که بهائیان تحت ظلم و ستم هستند. در برشمردن همه دست آوردها، بیت العدل اعظم یک مورد را به عنوان " از همه مهم تر " ذکر می کنند که در این قسمت از پادکست به آن پرداخته میشود

0:00 / 0:00